سلامة‌ القرآن‌ من‌ التحریف‌ و تفنید الافترأات‌ علی‌ الشیعة‌ الامامیة‌
55 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
اهمیت‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از دو ثقل‌ اکبر بازمانده‌ از آورندة‌ عظیم‌ الشأن‌ آن‌ و نقش‌ بارز و محوری‌ این‌ کتاب‌ کریم‌ الهی‌ در ایجاد و ابقأ اتحاد امت‌ مسلمان‌ از مسائل‌ بارز و قابل‌ توجه‌ در خصوص‌ این‌ متن‌ و حیانی‌ الهی‌ است. به‌ اعتقاد عموم‌ مسلمانان‌ قرآن‌ از هرگونه‌ تحریف‌ و تغییر مصون‌ بوده، دست‌ تحولات‌ و تغییران‌ زمان‌ را به‌ دامن‌ مطهر آن‌ راهی‌ نیست‌ و این‌ تحقق‌ وعدة‌ الهی‌ است، چنان‌ که‌ به‌ صراحت‌ در متن‌ قرآن‌ کریم‌ ذکر شده‌ است. یکی‌ از اتهاماتی‌ که‌ به‌ ناروا بر شیعه‌ وارد شده‌ و گاه‌ بر آن‌ اصرار شده‌ است، اتهام‌ اعتقاد به‌ تعریف‌ قرآن‌ است‌ که‌ این‌ امر بویژه‌ در کتابی‌ با عنوان‌ اصول‌ مذهب‌ الشیعة‌ الامامیة‌ الاثنی‌ عشریة‌ تألیف‌ ناصر علی‌ قفاری‌ بتفصیل‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است. مؤ‌لف‌ با عنایت‌ به‌ این‌ کتاب‌ و برخی‌ کتب‌ دیگر که‌ قبل‌ از آن‌ تألیف‌ شده‌ و در آنها این‌ اتهام‌ به‌ شیعه‌ مطرح‌ گردیده‌ است، اقدام‌ به‌ تألیف‌ کتاب‌ سلامة‌ القرآن‌ من‌ التحریف‌ نموده‌ است. کتاب‌ در دو بخش‌ اصلی‌ تنظیم‌ شده‌ است: بخش‌ اول‌ به‌ مسألة‌ سلامت‌ قرآن‌ از تحریف‌ در نظر فریقین، با قطع‌ نظر از آرأ و افترأات‌ برخی‌ افراد، پرادخته‌ است. در بخش‌ دوم‌ به‌ مسألة‌ اتهاماتی‌ که‌ در خصوص‌ تحریف‌ قرآن‌ بر شیعه‌ وارد شده‌ پرداخته‌ شده‌ است. بررسی‌ ادلة‌ مصونیت‌ قرآن‌ از تحریف‌ از نظر شیعة‌ امامیه، بررسی‌ روایات‌ تحریف‌ قرآن‌ در کتب‌ شیعه، بررسي‌ کتاب‌ فصل‌ الخطاب‌ محدث‌ نوری، شهادت‌ علمای‌ امامیه‌ به‌ مصونیت‌ قرآن‌ از تحریف، بررسی‌ احادیث‌ تحریف‌ قرآن‌ در کتب‌ اهل‌ سنت، و پاسخگویی‌ به‌ شبهات‌ دکتر ناصر بن‌ علی‌ قفاری‌ در کتاب‌ اصول‌ مذهب‌ الشیعة، احسان‌ الهی‌ ظهیر در کتاب‌ الشیعة‌ والقرآن‌ و محمد مال‌ الله‌ در کتاب‌ الشیعة‌ و تحریف‌ القرآن، از مهم‌ترین‌ مباحث‌ کتاب‌ است.