باز خوانی انتقادی مقاله شیعه و مسأله مشروعیت بین نظریه و نص
52 بازدید
محل نشر: مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سال1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی