تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1378 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1372 
الهیات و معارف اسلامی 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
سطح 4